Башы жок мергенчи

1 чи Like басыңыз.

Тоолуктардын үчөөсү аюуга аңчылыкка жөнөшөт. Кокусунан алдыларынан аюу көрүнө калып, үңкүрүнө кире качат. Анда алабарман бирөөсү айтып турганы:

– Аюунун артынан мен да үңкүргө кирейин, кокус бир балээ болсо, буттарым тыбырар замат артка сүйрөп чыккыла.

Ошону менен кирип кетип, бир убакта буттары тыбырайт. Шериктери сүйрөп чыгып караса, тигинин башы жок. Анда бирөөсү айтат дейт:

– О Кудайга шүгүр, тулку бою бүтүн экен, а бирок башы кана? – десе жанындагысы:

– Мүмкүн мурда эле башы жоктур, сен аны даана билчү белең?

Тиги да арасат үн катат:

– Кудай урсун, эсимде жок эй. Жүрүчү, койнундагы колуктусунан сурайлы.

Ээрчишкен экөө шорго кабылган мергенчинин колуктусуна барып, күйөөсүнүн башы болгон, болбогонун сураса, ал айтат:

– Буюрбасын, башы болгонун билбейм, бирок жылыга эле баш кийим сатып алчу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.