Элмирбек Иманалиев — Жайсан ыры тексти

Көчүрүү (скачать)

Ээ,ий, тентиген элди жыйнадың,
Темирден кана найза ыргадың.
Телбирген жетим-жесирди,
Тегизге бөлөп сыйладың.
Теңирим,оо, Манас сени мен,
Термелеп жүрүп ырдадым.

Дил болгон гана элди жыйнадың,
Куш канат найзаң,оо, ыргадың.
Куураган жетим-жесирди,
Кутуртуп канча сыйладың.
Куну жок, оо, Манас сени мен,
Кубалап гана жүрүп ырдадым.

Кыргызды белге туу кылдың,
Кымызды чылап уу кылдың.
Кысталак Манас кээ бирде,
Кытайга чейин чуу кылдың.
Кыйшайтпай, оо, бирок сөзүңдү,
Мен кылымга жетер гана дуу кылдым.

Санатты гана кылсаң, ээ, ий, сен кылдың,
Сайышкан жооңо тең кылдың.
Сай-сайлап жүргөн кыргыздын,
Санаасын басып эл кылдың.
Сан болсоң, ой, сансыз болгон деп,
Санаттын гана баарын мен кылдым.

Урушту гана кылсаң, ий, сен кылдың,
Ушташкан,оо, жоого тең кылдың.
Уруудан жыйнап уютуп.
Улуу кан журтту эл кылдың,
Улук болсоң, ой, устум болгон деп.
Укмуштун баарын,эй, мен кылдым.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •