Роза Аманова — Ала-Тоо көрккө келбейт, эл болбосо тексти

Көчүрүү (скачать)

Аккан суу түз кеталбайт, сай болбосо,
Караңгы жарык болбойт, ай болбосо,
Чыракта пилик күйбөйт, май болбосо.
Талаанын көркү кайда, гүл болбосо?
Гүл ачып, кубат албайт, күн болбосо,
Акындар ырдай албайт, тил болбосо,
Душманың жазганабы, сүр болбосо?
Ала-Тоо коркко келбейт эл болбосо?
Комуздан абаз чыкпайт, кыл болбосо,
Сүйүшүп эл каалабайт, ыр болбосо.
Аялдын көркү кайда, чач болбосо
Тоолордун салмагы аз, таш болбосо.
Узакка кабар жетпейт, кат болбосо,
Жигиттин наамы чыкпайт, март болбосо,
Ак жүздө кызыл болбойт, нур болбосо,
Сооданын иши жүрбөйт, пул болбосо,
Кишинин сыны кайда, бой болбосо.
Учкан куш колго түшпөйт, тор болбосо.
Ар киши адашасың, жол болбосо,
Төөлөргө жүк жүктөлбөйт, ком болбосо.
Буудан ат ташыркабайт, тоң болбосо.
Курут, май кайдан болот, сүт болбосо?
Эмгекчил токтоно албайт, иш болбосо,
Тамакка даам кирбейт, туз болбосо,
Нан чайнап жута албайсың, тиш болбосо,
Балбандын аты чыкпайт, күч болбосо.
Көздөгөн максатыңа жете албайсың,
Колуңда бардык жарак бүт болбосо.
Чарбанын көркү болбойт мал болбосо,
Сулуунун көркү болбойт, кал болбосо.
Өрдөк, каз кайда конот көл болбосо,
Арчанын саясы жок, шак болбосо,
Булбул куш кайда конот, бак болбосо
Дайралар толкуп, ташпайт, сел болбосо
Аргымак ат арыбайт, бел болбосо,
Дыйканга түшүм кайда, жер болбосо,
Ала-Тоо көрккө келбейт, эл болбосо!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •