Биримдик — Үч уул

Шүгүр келтирүү — Үлүл жана анын үйү

Китеп окуу — Уч чабан

УБАДАГА БЕК ЖИГИТ

Ууру үкү

Уурдап жеген аш болбойт

Унчукпоо анты

Улан менен санташ

Унутчаак күйөө бала

Улак, козу жана карышкыр

Унчукпоо баарынан кымбат

Унутчаак көпөс

Ууру жана кедей

Учтугуй мүйүз теке