1. Өтүнүч тексти

  2. Мөл булак

  3. Арман, ай

  4. Дос

  5. Ай, гүлүм

  6. Айгүлүм

  7. Ата Журт

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары