Айбанаттар жөнүндөгү жомоктор

Жөргөмүш менен безгек

Жөргөмүш менен безгек

Болгонбу, болбогонбу, айтор, жомок мындай экен: жөргөмүш менен безгек кезигип, экөө саякатка чыгат. Жол жүрүп чарчашат. Эс алмакка жүзүмдүн кароолчусу ...
Толук окуу
Турна менен көк кытан

Турна менен көк кытан

Жапалак үкү көңүлү шат учуп барат. Учуп барат, учуп баратып конот. Куйругун жайкайт, оң жагын, сол жагын каранат. Кайра учат ...
Толук окуу
Амалдуу короз

Амалдуу короз

Бастырманын төбөсүнө конгон амалдуу короз канатын жайды да адатынча кыйкырык салды. Аны уккан куу түлкү жакынкы бадалдын арасынан чуркап чыкты ...
Толук окуу
Жүз акыл жана бир акыл

Жүз акыл жана бир акыл

Күн жылымык тартып жаз келгенде каркыра Алтайга учуп келди. Өзүнүн тааныш сазына конду. Буттары менен жер чапкылап, канаттарын күүлөп, өзүнчө ...
Толук окуу
Түлкү менен күйкө

Түлкү менен күйкө

Арык жээгиндеги жылуу таштын үстүндө күнгө кактанып отурган күйкө аркасынан бугуп келаткан куу түлкүнү байкабады. Түлкү шап секирди эле, үргүлөп ...
Толук окуу
Жосундуу уйду – жолборс жарат

Жосундуу уйду – жолборс жарат

Качандыр бир заманда токойго жакын жерде уйлар жайылып жүрүптүр. Алар дайыма чогу оттошчу экен, арасынан бөлүнгөнү болбоптур. Токойдо болсо айла-амалдуу ...
Толук окуу
Түлкүнү алдаган короз

Түлкүнү алдаган короз

Куйругун булаңдаткан, көздөрү шойком калтар Түлкү бир күнү байкатпай жортуп келет да, фермердин чарбасындагы семиз чаар Корозду бурдай сугунуп зыйт ...
Толук окуу
Баарынан адам күчтүү

Баарынан адам күчтүү

Баарынан адам күчтүү аудиосун угуу Кыштын күнү кызыл кыргоол жээктеги бадалдан койкоюп чыгып, чаңкаганын жазыш үчүн астындагы чоң сууга кирди ...
Толук окуу
Бака жана кумурскалар

Бака жана кумурскалар

Бир мезгилде жалгыз бака болуптур. Ал кичинекей тегерек көлдө турчу экен. Ошол бака тегерек көлүнөн баш көтөрүп секирип-секирип жээкке чыгат, ...
Толук окуу
Булбул

Булбул

Булбул аудиосун угуу Байыркы заманда бир чал булбул менен дос болуптур. Чал мергенчи да, комузчу да экен. Ал ар күнү ...
Толук окуу
Ат, уй жана жылдыздар

Ат, уй жана жылдыздар

Байыркы-байыркы заманда ат менен уй бир өзөндөн суу ичип, бир чыйыр менен жайытка барчу экен. Бир жолу, жайкы күндүн биринде, ...
Толук окуу
Шыралганы туура бөлүштүрүү жөнүндө

Шыралганы туура бөлүштүрүү жөнүндө

Жолборс, карышкыр жана түлкү чогулуп, ууга чыкмай болушат. Үчөө бир кулжа, бир жейрен, бир коёнду жайлаптыр. Олжону жолборстун үңкүрүнө алып ...
Толук окуу
Эки улак

Эки улак

Эки улак аудиосун угуу Ак улак менен кара улак ары жүгүрүп, бери жүгүрүп тынбай, жан жактарын каранып секиришет. Бир жагында ...
Толук окуу
Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр

Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр

Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр аудиосун угуу Жолборс, карышкыр, түлкү, аюу — төртөө жолдош бодду. Тапканын ортого салып, оокат кылмакка убада ...
Толук окуу
Арстан күчүгүн асыраган мышык

Арстан күчүгүн асыраган мышык

Арстан күчүгүн асыраган мышык аудиосун угуу Бир мышык каңгып жүрүп өлүп жаткан арстанга жолугат да, анын жетим калган күчүгүн бооруна ...
Толук окуу
Алтын шакек

Алтын шакек

Аудиосун угуу Илгери, илгери бир чалдын жалгыз баласы бар экен. Бир күнү чал «баламды бир сынайынчы» деп, жыйырма тыйын берип ...
Толук окуу
Көнөчөк кийген түлкү

Көнөчөк кийген түлкү

Көнөчөк кийген түлкү аудиосун угуу Илгери бир кемпир-чал болуп, алардын жалгыз кара ую бар экен. Уюн саап, сүтүн ичип, каймагын ...
Толук окуу
Мүнүшкөр

Мүнүшкөр

Мүнүшкөр аудиосун угуу Илгери-илгери он жети жашар мүнүшкөр бир байдын үйүнө келип консо бир бүркүт турат. Эртең менен бай байбичеси ...
Толук окуу

Айбанаттар жана жаныбарлар жөнүндө жомоктор фольклордо өзгөчө орунду ээлейт, анткени алар адамдык мүнөздүн бардык белгилерин көргөзүүгө жардам берет.

Жаныбарлар жөнүндөгү жомоктор баланы табият, жапайы жаныбарлар дүйнөсү, алардын жүрүм-турумунун өзгөчөлүктөрү, жашоо образы, атүгүл кээ бирлери этияттык менен мамиле кылганда кандай коркунуч туудурары жөнүндө түшүнүк берет.

Бул бөлүмдө ар кандай жаштагы балдарды кызыктырган жаныбарлар жөнүндө жомоктордун кеңири жыйнагы берилген.