Тамсил: Ташбака менен коён

Адилеттүү болуу — Тузакка түшкөн түлкү

Текебер болбоо — Текебер тоос кушу (павлин)

Жакшылык кылуу — Туткун жана арстан

Бой көтөрбөө — Таш айым жана түлкү

Кайрымдуу болуу — Токойдогу жин

Текердик — Түлкү менен мышык

Текебердик — Текебер карышкыр

Тартиптүү болуу — Тартиптүү улактар

Тынчтыкты сактоо — Тентек бала

Тентек пил

Тапкыч бала

Тооктун үч жөжөсү

Таз бала менен сыйкырдуу дагара

Торгой

Төө жылы

Түлкү жана каракур (канаттуу)

Тепкичтер

Тулку менен Кене

Туулган жер