Бой көтөрбөө — Таш айым жана түлкү

Кайрымдуу болуу — Токойдогу жин

Текердик — Түлкү менен мышык

Текебердик — Текебер карышкыр

Тартиптүү болуу — Тартиптүү улактар

Тынчтыкты сактоо — Тентек бала

Тентек пил

Тапкыч бала

Тооктун үч жөжөсү

Таз бала менен сыйкырдуу дагара

Торгой

Төө жылы

Түлкү жана каракур (канаттуу)

Тепкичтер

Тулку менен Кене

Туулган жер

Түлкү менен карышкыр

Төө менен кумурска

Толубай сынчы жомок

Түлкү менен бачик