Тооктун үч жөжөсү

Таз бала менен сыйкырдуу дагара

Торгой

Төө жылы

Түлкү жана каракур (канаттуу)

Тепкичтер

Тулку менен Кене

Туулган жер

Түлкү менен карышкыр

Төө менен кумурска

Толубай сынчы жомок

Түлкү менен бачик

Турна менен көк кытан

Түлкү менен күйкө

Түлкүнү алдаган короз

Төлгөчү кемпир менен токой ээси

Таяк жөнүндө жомок

Тоголонгон токоч

Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр

Торко-чачак

Токой дөөсү

Түлкү менен аары

Туяк жөнүндө сөз

Тоңкулдак, түлкү жана карга

Түлкү менен каз

Түлкү менен төө

Түлкү менен кашкулак

Түлкү менен бөдөнө

Таранчы менен түлкү

Таан падыша

То ми жана анын аялы

Тикенектерди алып жүргүм келбейт

Ташбака менен кыргый

Тентектин акылы

Тооктор тополоң салганда

Табиятта жаман аба ырайы болбойт

Торгой ырчы

Түлкү менен тоок

Түлкү өзүн өзү алдаганы

Төлгөчү

Тил кылычтан жаман жаралайт

Төө, түлкү жана карышкыр

Төрт дос

Төрт дүлөй

Токойчунун белеги

Түлкү эмне үчүн кызгылтым?

Түлкү арстанды алдаганы

Тоос неге куйругун түрлөнтүп ачып, жаба берет?

Тоок менен жарганат

Тырнактай чал