Тентек пил

Тапкыч бала

Тооктун үч жөжөсү

Таз бала менен сыйкырдуу дагара

Торгой

Төө жылы

Түлкү жана каракур (канаттуу)

Тепкичтер

Тулку менен Кене

Туулган жер

Түлкү менен карышкыр

Төө менен кумурска

Толубай сынчы жомок

Түлкү менен бачик

Турна менен көк кытан

Түлкү менен күйкө

Түлкүнү алдаган короз

Төлгөчү кемпир менен токой ээси

Таяк жөнүндө жомок

Тоголонгон токоч