Улуулардын сөзүн угуу — Сөз укпас Алинин башынан өткөн окуясы

Билимдуу болуу — Сүйүктүү бөжөк

Өзүнө ишенүү — Сүйүүнүн күчү

Бактылуулук — Сайрабаган булбул

Соргоктук — Соргок түлкү

Жоомарттык — Сарандын алтыны

Сылаң короз менен түлкү

Сыйкырдуу кудук

Сарымсак байдын өлүмү (насыят -жомок)

Сырдуу сака

Сыйкырлуу кетмен

Сараң кереңкур

Сараңдыктын жазасы

Сыйкыр сөз

Сыйкырлуу таяк

Сыйкырдуу роза

Сыйкырчы менен эне

Согушка барган кыз

Сулайман кеменгер

Сот менен соку таш