Жоомарттык — Сарандын алтыны

Сылаң короз менен түлкү

Сыйкырдуу кудук

Сарымсак байдын өлүмү (насыят -жомок)

Сырдуу сака

Сыйкырлуу кетмен

Сараң кереңкур

Сараңдыктын жазасы

Сыйкыр сөз

Сыйкырлуу таяк

Сыйкырдуу роза

Сыйкырчы менен эне

Согушка барган кыз

Сулайман кеменгер

Сот менен соку таш

Сыйкырлуу жаздык

Сылык коёнек

Сыйкырдуу казан

Сыйкырчынын шакирти

Сагызган