Тамсил: Кемпир жана тоок

Шүгүр келтирүү — Капалуу бала

Достук жана жардамдашуy — Карышкыр менен иттин достугу

Шүгүр келтирүү — Капалуу бала

Кең пейил чабан

Адилеттүүлүк — Карганын амалы

Жакшылык кылуу — Кичинекей кыздын жакшылыгы

Кең пейилдүү болуу — Кара мүртөз кара буудай

Боорукер болуу — Кофе сатуучунун шакирти

Текебердик — Коркок чычкан менен арстан

Сараңдык — Кармаганы алтынга айланган Падыша

Жакшылык кылуу — Канаты сынган карлыгач

Биримдик — Ким эн күчтүү?

Сүйүү — Кичинекей курбака

Жардамдашуу жана бактылуулук — Карышкыр жана тыйын чычкан

Жалкоолук — Кукуктун жалкоолугу

Эмгектенүү — Кайгыны кетирүүнүн жолу

Адилеттуулук — Коңшу тыйын чычкандар

Жалган суйлөө — Калпычы бала

Колундагынын баркын билүү — Кемедеги сапар